top of page

סיפורים ששלחתם לנו - 6 - רוחה שפירא

נגה היקרה, כמה כואבת הידיעה המרה שלא אראה אותך שוב, את ציורייך, את מלותייך המגיבות ברוך, בעדינות, בנדיבות ובאהבה - לשיר, לצילום, למראה משפחתך הגדלה, ילדייך ונכדייך.


הכרנו לפני 18 שנה, בקורס לארכיונאות ומידע בבית ברל.כל השנים שמרנו על קשר, בעזרת השירים שלי, הציורים שלך והפגישות הנפלאות.

תהי מנוחתך עדן.ציור של נגה התלוי בביתה של רוחה

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page